Etiske bransjeregler

Etiske bransjeregler

1. Målsetning

Medlemmene må bestrebe seg på i alt sitt arbeid å holde en faglig og etisk høy standard overfor oppdragsgivere og samfunnet for øvrig. Forutsetning for dette er at man kjenner til gjeldende lover og regler som er relevante for bransjen, og at man forholder seg til dem. Vår opptreden skal være hederlig og sannferdig, bransjens og foreningens interesser skal alltid gå foran. Oppdrag eller handlinger som synes å være i strid med intensjonen i våre etiske regler, må unngås, slik at bransjens anseelse holdes i hevd.

2. Miljø og samfunn

Kommunale og offentlige forskrifter for skiltoppsetting skal følges. Regler om ”Helse, Miljø og Sikkerhet” (HMS) skal danne basis for virksomheten. Det skal arbeides aktivt for å unngå bruk av miljøfarlige stoffer og materialer. Kildesortering og gjenvinning av materialer må være høyt prioritert hos medlemmene.

3. Forholdet til oppdragsgiverne

Medlemmene skal etter beste evne ivareta oppdragsgivers interesser innenfor det som er våre yrkesmessige forpliktelser. Dersom oppdragsgiver stiller krav om konfidensiell behandling av informasjon som er gitt i forbindelse med et oppdrag, skal medlemmet sørge for at tredje mann ikke får tilgang til den informasjonen. Dersom man kommer i en situasjon der det er i tvil om man kan ivareta oppdragsgivers interesser på en fyllestgjørende måte, plikter man å ta kontakt med foreningen for konsultasjon.

4. Forholdet til kolleger / medlemmer

Et medlem må ikke påta seg oppdrag som han er kjent med, eller burde være kjent med at andre kolleger har igangsatt, med mindre det er gitt samtykke til dette på forhånd. Lov om opphavsrett av 12.05.1961 er normgivende for medlemmenes arbeider. Dersom man mistenker at et arbeid kan være i strid med overnevnte lov, plikter medlemmet å undersøke saken overfor kunder og kolleger på eget initiativ. Tegninger, skisser og annet skriftlig materiell bør behørig merkes med for eksempel copyrightstempel. Det er vår plikt å opptre hensynsfullt i konkurranse med kolleger. Usaklig og feilaktig informasjon må ikke benyttes for å forringe konkurrentenes arbeid i forhold til ens eget.

5. Overtredelse av regler

En egen tvistenemnd må oppnevnes av foreningens Generalforsamling. Overtredelser kan innklages til denne nemnden. Kostnader ved behandling i nemnden påhviler klageren og eller den innklagede etter nærmere regler fastsatt av Generalforsamlingen. Den viktigste oppgaven nemnden har, er å megle mellom partene slik at rettslig skritt unngås. Avgjørelsen av en klage skal begrunnes. Den innklagede kan få en irettesettelse eller man kommer frem til et forliksforslag. Dersom forliksordning ikke oppnås, skal saken henvises til offentlig rettsinstans.

I særlige alvorlige tilfeller kan det innstilles til foreningens styre om ekskludering av det innklagede medlemmet. Et slikt vedtak kan, av den ekskluderte part, ankes til endelig behandling på førstkommende ordinære generalforsamling. Et slikt krav må fremsettes skriftlig senest tretti dager etter at eksklusjonsvedtaket er meddelt i skriftlig form.

6. Valg av tvistenemnd og habilitetsregler

Tvistenemnda skal bestå av tre personer. To deltakere velges blant foreningens medlemmer, som samtidig ikke kan inneha styreverv i SDF. Det tredje medlemmet velges på fritt grunnlag, dog bør vedkommende ha juridisk kompetanse. Nemndas medlemmer velges for 2 år av gangen. Gjenvalg kan finne sted. Nemnda konstituerer seg selv. Foreningens generalsekretær fungerer som fast sekretær for nemnda. De vanlige habilitetsreglene gjelder for nemndas medlemmer, jfr. Forvaltningslovens §6.

7. Regler for dekning av tvistenemndas kostnader

Alle kostnader forbundet med nemndens arbeid med klage saker skal dekkes av innklager og eller innklagede parter. Dersom innklager får medhold, skal innklagede dekke kostnadene i sin helhet. I motsatt fall må innklager selv dekke utgiftene.

Oppnåes forlik vil kostnadene normalt bli fordelt 50-50% på hver av partene. Dersom det foreligger spesielle grunner kan fordelingen bli annerledes.

Kostnadene omfatter:

  • eventuelle advokathonorarer
  • reiseutgifter, arbeidstid, andre utgifter for nemndens medlemmer etter satser fastsatt av styret
  • eventuelt andre saksrelaterte kostnader som ikke er nevnt ovenfor

Garanti eller forhåndsbetaling på inntil kr 10.000 kreves før nemnden sammenkalles og saken taes opp til behandling.

Kostnads krav som ikke betales vil bli inndrevet via ordinær eller rettslig inkasso. Styret gis fullmakt til dette.

Revidert siste gang – SDF’s 6. ordinære generalforsamlingen 31. mars 2006