Vedtekter

Vedtekter for Skilt- og dekorforeningen

(sist revidert 24.3.2017)

§1 Navn

Foreningens navn er Skilt- og dekorforeningen (SDF)

§2 Formål

Foreningens formål er å være et nav mellom aktørene i skilt- og dekorbransjen, og opptre som en inspirerende, samlende og kunnskapsrik støtteaktør som bidrar til gode vekstvilkår og heve bransjens anseelse.

Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser innen utvikling av faget, relevant lovgivning og sunne konkurranseforhold.

§3 Medlemmer

Som medlemmer regnes selskaper som i sin hovedvirksomhet produserer, monterer, selger eller formidler salg av skilt og dekorprodukter. Likeverdige som medlemmer regnes selskaper som leverer råvarer, maskiner, utstyr eller tjenester til bransjen.

For å bli opptatt som medlem må virksomheten ha vært drevet på en måte som ivaretar bransjens og foreningens anseelse i et samfunnsmessig perspektiv. Herunder at relevante lover og bestemmelser er etterfulgt, og at det utvises god forretningsskikk overfor kunder og kolleger. Likeledes kreves at bedriften har vært i operativ drift i minst 2 år.

Styret er ansvarlig for å kvalitetssikre at nye medlemmer som aksepteres som medlemmer tilfredsstiller kravene til medlemskap beskrevet i avsnitt ett og to.

§4 Heftelse

Foreningen hefter kun for sine forpliktelser med den av foreningen til enhver tid tilhørende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller styre noen personlige heftelser utover ovennevnte.

§5 Stemmerett

Kun medlemmer uten kontingentrestanser pr 31.12. har stemmerett på generalforsamlinger. Hvert firma har en stemme. Et medlem kan stemme for kun ett annet medlem via skriftlig fullmakt i frafallstilfelle.

§6 Innmeldingsavgift, kontingent, serviceavgift og andre økonomiske pålegg.

A. Samtlige medlemmer betaler kontingent. Størrelsen fastsettes av generalforsamlingen.

B. I tillegg til årskontingenten fastsetter generalforsamlingen er serviceavgift til dekning av daglig drift av foreningen. Den kan også fastsette andre økonomiske pålegg til opplysningsvirksomhet, opplæring, faglig assistanse, markedsføring og lignende tiltak til realisering av foreningens mål.

C. Kontingent og serviceavgift beregnes pr halvår slik at medlemmer i første halvår betaler for et helt år, mens innmeldte medlemmer i andre halvår betaler for et halvt år. Faktura på samlet beløp for året sendes ut umiddelbart etter årsmøte. Individuell avtale om deling av beløpet kan inngås. Purring sendes 14. dager etter forfall. Inkasso 14 dager etter purring hvis ikke avtale om betaling gjøres.

§7 Utmeldinger

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig. Kontingent og serviceavgift beregnes pr halvår. Ved utmeldelse i første halvår betales kontingent for et halvt år. Ved utmeldelse i annet halvår betales tilsvarende for hele året. De som ikke har meldt seg ut av foreningen innen tre uker etter at generalforsamlingens referat er sendt ut, er bundet av vedtaket.

§8 Styre

Foreningens styre består av 4 til 5 medlemmer. Styrets leder, nestleder og 3 styremedlemmer velges på generalforsamlingen for 2 år om gangen. Det ene året er leder og 1 styremedlem på valg. Det andre året er nestleder og 2 styremedlemmer på valg. Styreleder velges av generalforsamlingen. Styret konstituerer seg selv med nestleder og tre styremedlemmer. Nestleder fungerer som styreleder ved dennes forfall.

Styret kan, etter vedtak på generalforsamlingen, ansette/engasjere fast, lønnet daglig leder, som vil være ansvarlig for den daglige driften av foreningen og foreningens prosjekter. Regnskapet kan settes ut til eksternt regnskapsbyrå. Styret utarbeider stillingsinstruks for daglig leder.

Styret pålegges å holde seg innenfor de av generalforsamlingens vedtatte budsjetter.

Styret kan oppnevne utvalg, råd eller rådgiver til løsning av spesielle prosjektoppgaver.

Styremøter avholdes etter behov. Det føres egen protokoll, som godkjennes på det påfølgende styremøte. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede, hvorav styreleder eller nestleder er en av disse.

Styret kan utstede fullmakt og tildele prokura. Foreningens regnskaper følger kalenderåret og skal revideres av revisor valgt av generalforsamlingen. Revisor velges for ett år av gangen.

§9 Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamlingen har den høyeste myndighet i foreningens anliggende. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles av styret med minst fire ukers varsel.

Den ordinære generalforsamlingen behandler:

  1. Valg av dirigent og referent
  2. valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
  3. styrets årsberetning
  4. Årsregnskap med revisors beretning
  5. Budsjett
  6. Fastsettelse av kontingent og serviceavgift
  7. Valg av styre
  8. Valg av revisor
  9. Valg av valgkomité, minimum 2 personer
  10. Behandleskrifteligeforslagfrastyretellermedlemmene

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være innsendt til styret senest 3 uker før generalforsamlingen avholdes. Styrets årsberetning og årsregnskap med revisors beretning sendes ut senest en uke før generalforsamlingen avholdes.

Beslutninger fattes med vanlig flertall med unntak av §§ 12 og 13 nedenfor.

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret finner det nødvendig, eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det. For innkalling til, samt for avstemming på ekstraordinær generalforsamling, gjelder de samme reglene som på ordinær generalforsamling. Kun saker som er ført opp på dagsorden kan behandles.

§11 Medlemmers eksklusjon

Medlemmer som oversendes inkasso pga manglende betaling slettes automatisk som medlemmer.

Ønsker medlemmet å gjeninntre i løpet av kalenderåret, må skyldig kontingent gjøres opp. Søkes medlemskap i nytt kalenderår, tilkommer en engangs innmeldingsavgift tilsvarende et halvt års kontingent og serviceavgift.

Styret kan ekskludere et medlem når dette anses å være til skade for foreningens allmenne anseelse, eller har opptrådt utilbørlig ukollegialt. Eksklusjonsvedtaket kan ankes inn for sluttbehandling av den førstkommende, ordinære generalforsamling.

Foreligger ingen skriftlig anke senest 30 dager etter at det ekskluderte medlemmet er underrettet om styrets vedtak, anses eksklusjonen som endelig.

§12 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.

§13 Oppløsning

Foreningens oppløsning kan bare besluttes på generalforsamlingen med minst 2/3 flertall og hvor minst 2/3 av foreningens medlemmer møter personlig eller ved fullmakt, og hvor forslag om dette er meddelt i innkallelsen. Møter ikke det tilstrekkelige antall medlemmer, innkalles det til ekstraordinær generalforsamling. Denne avgjør så spørsmålet om oppløsning med 2/3 flertall. Generalforsamlingen bestemmer, etter innstilling fra styret, hvorledes det i tilfelle av oppløsning skal forholdes med foreningens midler. Slikt vedtak fattes med 2/3 flertall.